For firmaer, private og offentlig ansatte

Et kursus i konflikthåndtering/magtanvendelse/selvforsvar kan betyde en stor forskel for personalet på en arbejdsplads, hvor man ønsker trygge og glade medarbejdere. At være på forkant med- og have værktøjer til at håndtere verbale som fysiske konflikter kan desuden have stor indflydelse på antallet af sygedage hos de ansatte.

Kurserne kan skræddersys til sikkerhedspersonale, vagter, offentlig ansatte med borgerkontakt, frontpersonale i banker o.lign., personale på sikrede institutioner og bosteder for unge med særlige behov m.fl.

Jeg har afviklet kurser i konflikthåndtering, selvforsvar, magtanvendelse og mental parathed for mange forskellige modtagergrupper fra politifolk, personalet på åbne/lukkede institutioner for udsatte og kriminalitetstruede unge, personalet på bosted for udviklingshæmmede, vagtpersonalet på DFDS færgerne, til frontpersonalet i en bank.
Jeg har også afholdt foredrag, workshops og kurser i selvforsvar på efterskoler, højskoler, ungdomsklubber og i foreningsidrætsklubber.

Fotos fra konflikthåndteringskursus for frontpersonale i Betri Bank i Torshavn (2019)

Se forskellige udvalg af kurser længere nede på siden!

Siden foråret 2019 har jeg undervist i konflikthåndtering, magtanvendelse og selvforsvar for medarbejderne på den sikrede institution “Sønderbro” på Amager.
Det startede som et pilotprojekt, idet der ikke i forvejen fandtes en pakke med relevante konfliktbaserede og sikkerhedsforebyggende værktøjer til de ansatte, der arbejder med til tider meget udadreagerende unge i primært aldersgruppen 12-18 år.

Projektet blev en kæmpe succes og blev afsluttet med en evaluerende prøve samt udvikling af et pensum til den efterfølgende vedligeholdende uddannelse af personalet. Jeg har siden lavet yderligere 2 intro/basiskurser til nye medarbejdere samt kørt vedligeholdende uddannelse for det faste personale.

Efter de ansatte og ledelsen havde evalueret det første forløb, fik jeg flg. feedback, som kan give et lidt større indblik i indholdet i forløbet:

“Vi har hele vejen igennem oplevet et seriøst og kompetent samarbejde med Henrik. Hans indsats for løbende at sikre et forløb der var relevant og aktuelt ift. den virkelighed personalet står i dagligt, har indenfor en forholdsvis kort periode bidraget til at løfte niveauet af kompetencer i konflikthåndtering markant i organisationen, hvilket både ledelsen såvel som medarbejderne selv allerede har bemærket i praksis.

Indholdet i selve forløbet har helt konkret givet vores medarbejdere redskaber til at håndtere de situationer de står med i det daglige. Det er deres oplevelse at undervisningen kontinuerligt er blevet koblet til den virkelighed de står i – både ift. de psykiske såvel som fysiske faktorer ved konfrontationerne med de unge – hvilket har haft kæmpe indflydelse på motivation og forståelsen for indholdet generelt. Medarbejderne har oplevet meget hurtigt at være i stand til at overføre det lærte til aktuelle situationer. 

Forløbet har styrket medarbejdernes tryghed til både dem selv og hinanden i skarpe situationer. Der gives udtryk for at tilliden til egen evne til at kunne håndtere magtanvendelser er blevet større, fordi man undervejs har fået sine grænser prøvet af. Ligeledes har dét at se og opleve sine kollegaers reaktion i og håndtering af magtanvendelser, givet en fortrolighed med “hvad hinanden kan.

Forløbet har givet medarbejderne et “fælles sprog”, når det kommer til magtanvendelser. Både ift. de konkrete fysiske greb, men der opleves ligeledes at være en form for ensartethed i selve tilgangen til hvordan man “går til” en magtanvendelse, som nu er mærkbar næsten uanset hvilken kollega man står i skarpe situationer med”. 

Jeg underviser fortsat på Sønderbro, lige som jeg flere gange siden hen har undervist personalet på Nexus, der er en døgninstitution for udsatte og kriminalitetstruede unge.

Kurser:

Nedenfor er vist et par eksempler på kurser og foredrag. Kurserne kan variere i tid i forhold til ønsker om indhold, proces og antal deltagere.

Kurset kan med fordel afvikles på din arbejdsplads lige præcis i det miljø, hvor dine medarbejdere fungerer til dagligt, så situationer kan trænes ud fra de mest aktuelle og realistiske udgangspunkter.

Kontakt Henrik Frost for ønsker, svar på spørgsmål eller for et uforpligtende tilbud på:

Mail: Henrikfrost@me.com

Mobil: 30263323

Kurser:

Konflikthåndtering, magtanvendelse og selvforsvar

At kunne deeskalere en konflikt, så den ikke udvikler sig fysisk, vil altid være det bedste valg uanset om du arbejder som sikkerhedsvagt, frontpersonale i en reception, ansat på en lukket institution for unge eller et bosted for personer med nedsatte kognitive funktioner.

Men evnen til at nedtrappe en konflikt kræver selvindsigt, værktøjer og ikke mindst træning.

I nogle situationer udvikler en konflikt sig fysisk, og magtanvendelse kan komme i spil for at få styr på situationen eller løse en opgave.

På arbejdspladser med risiko for udadreagerende adfærd, er det af stor betydning, at personalet arbejder sammen ud fra et fælles udgangspunkt, der bygger på effektive magtanvendelsesteknikker for både enkeltmand og makkerpar, der sigter mod at skade modparten mindst muligt, samtidig med at du ikke selv kommer til skade. At kunne tilbageholde/fastholde en modvillig og aggressiv person på lovlig vis kan være svært (og potentiel ulovlig), hvis du kun har lært hårdtslående teknikker som slag og spark.

At have “et fælles sprog” i brugen af magt højner effektiviteten af den anvendte magtanvendelse betydeligt, sikrer kortest mulig anvendelse af magt og nedsætter risikoen for skader på alle involverede parter.

Situationer kan opstå eller udvikle sig på en måde, så det kan være nødvendigt at anvende nødværge /selvforsvar. Derfor tilbyder jeg undervisning i simple men effektive selvforsvarsteknikker, der også virker i en virkelig situation, hvor du er max presset og påvirket af stress og angst.

Mange ting kan trænes i et træningslokale, men i et kursusforløb anbefaler jeg, at ovenstående så vidt muligt også trænes i de omgivelser, hvor deltagerne færdes/arbejder til daglig, så indarbejdet respons mest effektivt og hurtigt vil kunne bringes i spil i en virkelig situation.

Udgangspunktet for undervisning i stressrelateret scenarietræning er hentet i Politiet og Forsvaret, hvor man gennem mange år har udviklet effektive træningsmetoder, der beviseligt virker!

  

Fotos fra magtanvendelsestræning på den sikrede institution Sønderbro (2019)

Selvforsvar kun for kvinder

Et 5 1/2 times basiskursus kun for kvinder bestående af både foredrag og praktisk træning.

Effektiv selvforsvar for udøvere uden selvforsvarserfaring

Et basiskursus hvor undervisningen både teoretisk og praktisk bygger udøveren op med grundlæggende viden om psykisk selvforsvar og praktisk kunnen.

Du vil bl.a. lære:

  • Hvilket kropssprog/kropspositur og verbalt forsvar, der er mest præventivt og effektivt i optakten til et overfald.
  • Hvordan du sikrer, at du nedtrapper i stedet for at optrappe?
  • Hvad er lovligt nødværge og hvad må jeg gøre i en overfaldssituation?
  • Hvordan man bevæger sig mest hensigtsmæssigt i en selvforsvarssituation, så man så vidt muligt undgår at komme i fare, samtidig med at man får optimale betingelser for et effektivt og kraftfuldt modangreb?
  • Simple men effektive forsvarsteknikker, der virker i et miljø fyldt med aggression og frygt.

Tilvalg af teoretisk oplæg kan anbefales.

Foredrag/workshop med praktiske øvelser:

“Offer? Nej tak!”

Foredrag for piger/kvinder.

Formålet med foredraget er overordnet at give deltagerne en viden og nogle værktøjer, der øger deres følelse af tryghed, sikkerhed og selvtillid i hverdagen, samt at denne viden og læring medvirker til at forebygge, at de bliver ofre for overgreb i fremtiden.

Foredraget handler primært om psykisk selvforsvar og de forebyggende tiltag, som piger/kvinder kan gøre for at undgå at blive ofre for overgreb. Her tænkes både på overgreb i form af overfaldsvoldtægter, men i høj grad også kontaktvoldtægter og øvrige overgreb fra personer, som kvinden kender i forvejen.

Foredraget vil indeholde små praktiske øvelser i brugen af kropssprog og grænsesætning i forskellige situationer, hvor kvinder ofte bliver udsat for krænkelser og overgreb – både i det offentlige og private rum.

Målet med foredraget er bl.a. at kvinderne:

  • Får relevant viden, værktøjer og strategier, der giver mere sikkerhed, tryghed og frihed i hverdagen.
  • Bliver bevidste om de virkemidler, de kan anvende for at nedsætte risikoen for at blive udpeget som offer.
  • Lærer at genkende faresignaler, inden en situation udvikler sig.
  • Lærer at iværksætte effektive modforanstaltninger, inden situationen bliver fysisk.
  • Bliver mere bevidste om egne grænser og bedre til at vise dem.

Foredragets længde: 2-5 timer