Hvorfor deltage i et selvforsvarskursus for kvinder?

Den korte forklaring:

 1. Det tager kun 5 1/2 timer at opnå mere sikkerhed og tryghed.
 2. Du lærer at genkende faresignaler og iværksætte effektive modforanstaltninger, inden situationen bliver fysisk.
 3. Undervisningen bygger på simple og grovmotoriske teknikker, der ikke kræver nogen forudgående kendskab til selvforsvar.
 4. Du bliver mere bevidst om dine egne grænser, og du bliver bedre til at sige fra, hvis de overskrides.
 5. Du vil føle dig mere selvsikker og tryg i hverdagen.

Den mere uddybende forklaring:

Alle kvinder ved, at forskellige former for seksuelle overgreb og partnervold eksisterer. Men de ved ikke, hvad de kan gøre for at undgå de former for vold, der især er rettet mod kvinder. I stedet for  at lære at genkende og afværge farlige situationer opdrages de fleste kvinder til at indskrænke sig. De bliver opfordret til at ”passe på” – over for hvad og hvem er oftest temmelig uklart – men resultatet er, at deres bevægelsesfrihed ofte bliver indskrænket (Psykisk selvforsvar for kvinder, Chris Poole).

Undgår du, eller føler du dig utryg ved f.eks. at:

 • Stille cyklen i cykelkælderen?
 • Tage affaldet ned til containeren i baggården om aftenen?
 • Være alene hjemme om aftenen?
 • Gå en tur alene i det offentlige rum, når det er mørkt?
 • Være alene i naturen?

Begrænsninger fremmer en følelse af afmagt, som giver grobund for angst. Derudover er disse begrænsninger ofte baseret på myter og uvidenhed om vold mod kvinder.

Hvis man aldrig har tænkt på, at volden kan ramme os, har man måske heller aldrig overvejet, hvad man kan stille op, hvis der sker noget? Det kan resultere i, at man overser selv tydelige faresignaler, og det kan betyde, at man er uforberedt, bliver forvirret og lammet i en situation, hvor hurtig og konsekvent handling vil kunne betyde forskellen på, om man bliver offer eller ej (Psykisk selvforsvar for kvinder, Chris Poole).

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er ca. 2600 kvinder årligt udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt. Kun omkring 500 af disse overgreb bliver anmeldt til Politiet.

I rapporten ”Mænds vold mod kvinder” fra Statens Institut for Folkesundhed (2007), skønnes det, at ca. 28.000 kvinder årligt oplever tvungen sex.

Det er min klare holdning, at mere viden og erfaring omkring dette emne vil kunne afværge en del af disse overgreb. Et selvforsvarskursus der både bygger på psykiske og fysiske modforanstaltninger, er efter min mening det eneste rigtige valg.

Det bedste er helt at undgå at blive udset som offer, og det kan være altafgørende at kunne se faresignalerne så tidligt som muligt og indsætte de rette modtræk. Udvikler situationen sig fysisk, skal kvinden vide, at hun IKKE  er et offer og KAN gøre effektiv modstand.

Selv om risikoen for at blive overfaldet er utrolig minimal, så fylder frygten og utrygheden desværre alt for meget hos mange kvinder. Ifølge en undersøgelse som Megafon lavede for TV 2 i juli måned 2017, tænker seks ud af ti kvinder over risikoen for at blive overfaldet, når de færdes alene om aftenen, og samme andel vil helst undgå at færdes ude, når mørket falder på.

Mange kvinder er så utrygge, fordi de fra de er små lærer, at der er “noget” derude, der er farligt for piger. Desværre lærer de ikke, hvad det konkret er, der er farligt, hvordan de kan genkende optakter til farlige situationer, eller hvordan de kan undgå dem (Psykisk selvforsvar for kvinder, Chris Poole).

Det kan sammenlignes med at færdes i trafikken. Alle lærer, at trafik er farlig, men ingen er bange for det, når de bliver voksne, fordi de lærer at navigere og passe på. Dette sker ikke, når vi taler om overgreb. De indlæres en diffus angst, men ikke hvad de skal gøre.

Voldtægter sker trods alt meget sjældent og de ender langt oftere som forsøg, netop fordi kvinden gjorde modstand og fik gerningsmanden til at give op. Det er de succeshistorier, kvinder skal huske og lære af, og det er de ting, der lykkedes for disse kvinder, som måske også vil kunne lykkedes for dig i en lignende situation.

Efter et selvforsvarskursus vil du:

 • Have opnået viden, værktøjer og strategier, der nedsætter din risiko for at blive offer for overgreb.
 • Kunne genkende faresignaler  og  iværksætte modforanstaltninger inden situationen bliver farlig.
 • Være mere bevidst om dine grænser og være mere bevidst om, hvordan du kan sige fra.
 • Have kendskab til effektivt psykisk og fysisk selvforsvar.
 • Føle dig mere selvsikker og tryg.

 

Hvad lærer du på 5 timers kurset?

På de obligatoriske kurser startes der med et foredrag på 90 minutter. Herefter er der en kort frokostpause, hvorefter der er praktisk træning.

Først og fremmest vil du lære, at det som udgangspunkt ikke er farligt at bevæge sig alene ud om aftenen, selv om man er kvinde, og du vil føle dig langt mere tryg i hverdagen, fordi du ved, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude.

Når det drejer sig om selvforsvar, kan man tale om to måder at forsvare sig på:

 • Forebygge og undgå vold ved brug af ikke-voldelige psykiske og fysiske handlinger og teknikker, der tages i brug, længe før det første slag er faldet.
 • Forsvare sig i en fysisk konfrontation med en voldsudøver ved at bruge effektive fysiske selvforsvarsteknikker (skrige, slag, spark, bide, kradse).

I den teoretiske (ikke-voldelige) del af kurset vil du få indsigt i de forskellige typer af overgreb og deres karakteristika. Hvilke typer sexforbrydere der findes, og hvordan de tænker?

Hvilken type kvinde bliver typisk offer for et sexovergreb? Og hvad kan man gøre for at undgå at fremstå som et potentielt offer?

Mange overgreb anmeldes ikke pga manglende viden hos ofrene, hvorfor du også vil få viden om, hvornår en seksuel adfærd ikke er lovlig, lige som du vil få klarhed over, hvad der jf. Nødværgeretten er lovligt selvforsvar. Må man f.eks. bruge peberspray eller hårlak i nødværge?

Du vil blive bevidst om, hvilke faresignaler, du skal kigge efter, samt lære effektive modreaktioner med det formål, at en potentiel farlig situation ikke når at udvikle sig til et fysisk overfald/overgreb.

Ca. 2/3 af alle voldtægter/forsøg på voldtægt bliver begået af en person, som offeret kendte i forvejen.

At forebygge sexovergreb handler derfor i høj grad om at kende sine grænser og sige tydeligt fra – og helst så tidligt som muligt. Derfor er det et klart mål med kurset, at du lærer dig selv og dine grænser bedre at kende, og at du tør sige fra.

I den praktiske del vil du lære at reagere effektivt og konsekvent, hvis situationen har udviklet sig til et fysisk overgreb. Både hvis det foregår hjemme i dit eget soveværelse med en bekendt eller i en mørk baggård med en vildt fremmed person.

De indlærte fysiske handlemønstre er simple og grovmotoriske, så de kan læres på meget kort tid og samtidig anvendes med succes, når det gælder.

Du skal skrige, kradse, bide, sparke og slå, så du på kortest mulig tid kan fjerne overfaldsmandens lyst til at fortsætte sit forehavende.

Vi vil også træne de præventive ydre virkemidler som korrekt kropssprog, tale og øjenkontakt, der har stor betydning for, om en sexforbryder vil udpege dig som et potentielt offer.

Under den praktiske træning vil du få mulighed for at prøve dine teknikker og handlemønstre på en mandlig instruktør, så situationen bliver så realistisk som mulig. Instruktøren er iført beskyttelsesudstyr, så du kan slå og sparke rigtigt og derved opnå den mest optimale følelse af, hvad der sker i en rigtig overfalds situation.

Det skal understreges, at deltagerne 100 % selv bestemmer, i hvilken grad de ønsker at deltage i de forskellige øvelser. Det kan være grænseoverskridende for nogle, men det er også på dette stadie, at selvtilliden hos deltagerne får et kæmpe boost, når de oplever, at de faktisk kan forsvare sig effektivt.

 

Hvad underviser jeg i?

Undervisningen tager udgangspunkt i følgende 3 forskellige stadier af et potentielt overfald/overgreb eller forsøg herpå:

Før overgrebet/forsøget:

I ca. 95 % af alle overgreb vil der være en psykisk optakt. Psykisk optakt er et nøglebegreb i at forstå og forebygge vold/overgreb. Det betegner den proces og det tidsrum, der går forud for den fysiske magtanvendelse. Processen begynder i det øjeblik, kvinden mærker, at situationen udvikler sig i en uønsket retning, og hun føler sig utryg eller bange eller registrerer aggressioner.

Der er ofte for lidt fokus på denne del, som efter min mening er den vigtigste, idet det er her, kvinden i tide kan blive opmærksom på faresignaler og handle præventivt, inden situationen når at udvikle sig.

Under overgrebet/forsøget:

Især når vi taler om overfaldsvoldtægter, vil der ofte være en indledende fysisk kontakt, hvor overfaldsmanden vil forsøge at trække kvinden til et sted, hvor han kan udføre sit overgreb uden at blive opdaget.

Dernæst vil han forsøge at få kvinden passiviseret ved f.eks. at få hende ned på jorden, hvorefter han normalt skal have trukket flere beklædningsgenstande af, inden han kan fuldføre sit overgreb.

Efter overgrebet/forsøget:

Uanset om man slipper fra et overgreb på forsøgsstadiet eller ej, er der stadig vigtige dispositioner, man bør iagttage på dette stadie. Eksempelvis at komme i sikkerhed, tilkalde hjælp og undgå at ødelægge vigtige spor, der kan være med til at sikre, at gerningsmanden bliver fanget og straffet, og dermed forhindres i at begå nye overgreb.

Er man blevet udsat for et overgreb, er det desværre helt almindeligt at opleve forskellige psykiske og fysiske reaktioner. Man kan eksempelvis genopleve en voldtægt igen og igen i tankerne, være bange for at sove alene eller føle skyld, selv om det aldrig kan være offerets egen skyld, at man er blevet voldtaget.

Det er dog vigtigt at vide, at der er hjælp at få på f.eks. hospitaler, centre for voldtægtsofre m.fl., og en psykolog vil ofte kunne hjælpe ofrene med at få bearbejdet oplevelsen og de problemer man oplever på baggrund af voldtægten, så du mindsker risikoen for, at f.eks. en voldtægt får negative konsekvenser for dit liv.

På kurset undervises der i præcis de ting, der kan gøre en forskel og er effektivt på de forskellige stadier, med det formål at fjerne overfaldsmandens evne og vilje til at påbegynde eller fuldføre sin forbrydelse på kort og lang sigt.

De anvendte teknikker/frigørelser er ikke fra et bestemt system, men valgt ud fra, hvilke angreb der er mest sandsynlige, samt hvad der ganske enkelt er mest effektivt i situationen ud fra den præmis, at de også skal kunne udføres med forholdsvis lidt træning og ofte mod en fysisk stærkere modstander.

Alle teknikker  følger princippet om, at de er baseret på menneskets naturlige reaktioner. De er derfor grovmotoriske og simple og skal kunne udføres i et miljø præget af aggression og frygt.

Undervisningen bygger på positiv læring, hvor succesoplevelser medvirker til at udvikle deltagernes evner og reaktioner i et trygt og tillidsfuldt læringsmiljø.

Der arbejdes på kurserne med at bryde med ”pæn-pige-kulturen”, der på mange områder er hunkønnets værste modstander i en overfalds situation. Udgangspunktet i vores samfund har længe været, at pæne piger ikke svarer igen, ikke siger sin mening, ikke taler højt og ikke siger fra. Og siden børnehaven har piger lært, at de ikke må bide, kradse, slå eller sparke.

Men er du ved at blive udsat for et overgreb, er det lige præcis alle disse ”dårlige” manerer, der skal findes frem og være dine mest effektive våben.

 

Hvorfor den form for undervisning?

Jeg sætter på kurserne en del fokus på den psykiske optakt og pigen/kvindens evne og ret til at sige fra og sætte grænser, fordi det ofte er her, den afgørende forskel på, om du er et potentielt offer, ligger.

Det handler i høj grad om selvværd, og evnen til at turde sige fra i dagligdagen.

“Hvis kvinder ikke føler, at de har ret til at sige nej til en, der insisterer på en kinddans, selvom de ikke har lyst, hvordan skal de så kunne føle, at de kan klare en mere presset situation, som fx et voldtægtsforsøg?

Hvis de ikke kan markere deres personlige rum på det psykiske plan, er det næsten umuligt og utænkeligt, at de kan mobilisere styrke til at afværge mere alvorlige fysiske angreb.

Kvinder er alt for ofte grundigt opdraget til at overhøre og nedvurdere egne ønsker og behov. Derfor er det svært for dem at lytte til deres indre stemme og gøre og sige det, de har lyst til. Men de kan lære at lytte til og handle ud fra, hvad de selv ønsker inderst inde” (Psykisk selvforsvar for kvinder, Chris Poole).

Scenarieaspektet er en meget vigtig del af selvforsvarstræningen, hvis du skal kunne bruge det indlærte i en rigtig situation, hvor du vil være påvirket af frygt og stress.

Denne form for træning tilstræber, at du reagerer på instinkter og tidligere positive oplevelser fra træningen, således at hjernen ikke lukker ned og gør dig handlingslammet. Derfor bruger jeg også altid dygtige medinstruktører med kampsportsbaggrund, der kan udvikle dig og agere overfaldsmand på en måde, så du bliver mødt ud fra dine individuelle hensyn og behov, og så det sikres, at læringsmiljøet bygger på tryghed, tillid og succesoplevelser.

Særligt omkring selvforsvar for yngre piger:

Hvert år er der ca. 900 anmeldelser om voldtægt og forsøg på voldtægt. Men undersøgelser viser, at ca. 28.000 piger/kvinder hvert år bliver udsat for tvungen sex.

Tvungen sex dækker over et meget bredere felt af overgreb end voldtægt, hvor piger/kvinder på en eller anden måde ikke har følt, at de frivilligt deltog i sexakten.

Især unge piger er særligt udsatte i deres første møder med drenge, hvor egne grænser ofte stadig ikke er helt klart defineret for pigerne, men endnu sværere er det ofte at melde klart ud til omverdenen (til drengene), når grænserne bliver overskredet.

Piger SKAL vide, at de ALTID har lov til at sige “Nej”, og at de er de eneste, der bestemmer over egen krop.
Drengene skal være meget bedre til at lægge mærke til, om pigen virker deltagende, og evt spørge ind, hvis de er i tvivl.

Da det ofte er pigerne, det går ud over, er der dog et kæmpe incitament i, at de er meget klare og konsekvente, når de oplever noget, de ikke har lyst til.

På mine kurser oplever jeg, at det er et utrolig svært område for både unge piger, men i høj grad også for de mere modne kvinder. For mange kan det være svært at sige fra, når noget ikke føles rart. Derfor skal det trænes, så pigen/kvinden så vidt muligt kan og tør sige fra på en måde, så modparten ikke kan være i tvivl om budskabet.

Selvværd, skyld og skam, hvad tænker andre m.m. fylder rigtig meget.
Derfor skal evnen til at kende egne grænser, mærke hvordan kroppen signalerer, når de overskrides og være god til at melde ud/fra, når ens grænser bliver overskredet, også trænes.

Det burde være et fast undervisningspunkt i folkeskolen som almindelig seksualundervisning. Men det er det desværre ikke, hvorfor jeg stærkt anbefaler, at piger og kvinder selv opsøger denne viden og træning ved f.eks. at deltage i et selvforsvarskursus.

På mine kurser handler det ikke kun om at kunne slå fra sig fysisk, men i høj grad også om de førnævnte udfordringer med at bemærke faresignaler så tidligt som muligt, reagere hensigtsmæssigt på dem, kende egne grænser og have evnen og modet til at sige fra.

Forældre til piger i skoleklasser, efterskoler, ungdomsklubber eller sportsforeninger er ideelle til at tage initiativ til et skræddersyet kursus for pigerne.
Det kan være et foredrag, workshops med små scenarie øvelser, fysisk træning i selvforsvar eller en god kombination af begge dele.

Hvem kan deltage i kurserne?

Alle piger/kvinder fra 14 år kan deltage. Du kan deltage uanset din form og eventuelle fysiske handicaps, og du skal ikke kunne selvforsvar i forvejen.

Kurser i psykisk selvforsvar for kvinder:

Man kan også vælge et kursus, hvor der er fuld fokus på psykisk selvforsvar, der især er meget præventiv i den psykiske optakt inden et overgreb/angreb har udviklet sig fysisk.
At kunne identificere en faresituation hurtigst muligt, og have tilpassede strategier og handlemuligheder, der passer til den enkelte kvinde i den enkelte situation, er efter min mening den mest effektive selvforsvar, man kan lære piger og kvinder.

Jeg har med succes lavet kurser i psykisk selvforsvar for kvindelige kampsportsudøvere. De er hjemmevant i den fysiske del, som de træner til daglig, mens der er masser af brugbar viden og læring om den psykiske del, som man sjældent beskæftiger sig med i de traditionelle stilarter.
Nedenfor kan du læse tilbagemeldingen fra Silkeborg Karate Skole, hvor jeg underviste i januar 2023:

Silkeborg Karate Skole, har ansøgt og fået bevilget en lille sum penge fra DGI til at fremme karate træning særligt med fokus på kvinder.

Vi valgte at invitere Henrik Frost der udbyder kurset ‘Selvforsvar for Kvinder’. Før kurset havde vi sammen med Henrik en god dialog om hvad vi har brug for når vi i forvejen træner karate, og dermed praktisk selvforsvar. I dialogen blev vi enige om at det primært skulle omhandle den psykiske del af et overgreb.

Henrik lavede et program på 5 timer, med en god kombination af teori og praktiske øvelser.

Teori-delen var meget informativ, mange blev overraskede over de statistiske tal omkring overgreb på kvinder, hvor vi havde forestillet os, at de fleste overgreb foregår på gaden. Statistikken viser imidlertid at overgreb på kvinder oftere sker i nærmiljøerne, hjemme, på jobbet, til sport etc.
Kurset gav os brugbare værktøjer til at spotte og forhindre overfald, vi lærte at det ALTID er okay at sige NEJ, at når du har sagt ‘A’ ja så må man faktisk gerne fortryde ‘B’

Den praktiske del bestod af cases hvor vi øvede hverdags situationer. Vi ‘stod i bussen’, ‘havde inviteret en mand med hjem og havde fortrudt’, vi ‘blev forfulgt af en mand på gaden’ og flere helt almindelige situationer vi alle kunne sætte os ind i. Vi øvede at bruge vores stemme, vigtigheden af at turde råbe op og gøre opmærksom på os selv. En sjov øvelse, der var overraskende svær. Vi ‘råber’ jo ofte i vores daglige karate træning, men at stå over for en ‘overfaldsmand’ og råbe ham ind i hovedet, var overraskende sværere for flertallet af os end vi havde troet.

Kurset blev rundet af med en kort evaluering, hvor alle var enige om at vi havde fået brugbare redskaber med hjem.

Giver det mening at træne ‘Selvforsvar for Kvinder’ for kvinder der i forvejen træner praktisk selvforsvar i kampsport? JA helt bestemt…

TAK Henrik for et fantastisk godt kursus, vores bedste anbefalinger fra os alle i Silkeborg Karate Skole

Kari Grønbo
Silkeborg Karate Skole